Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Ekonomi

Östersundshem AB är ett helägt dotter­bolag till Östersunds Rådhus AB, som i sin tur ägs av Östersunds kommun till 100 %. Östersundshem har ett 60-tal anställda och omsätter ungefär 270 mkr i årliga hyresintäkter. Bolaget har cirka 3 600 bostäder och 140 lokaler.

Bolaget ska, med beaktande av kommunens bostadspolitiska målsättningar och affärsmässiga principer, vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och förädla sitt bostadsinnehav genom nyproduktion, köp respektive försäljning av bostäder. Den aktiva rollen ska utövas inom de ramar som de ekonomiska målen och rikt-linjerna som detta ägardirektiv anger.

Här hittar du våra senaste årsredovisningar

 

Det övergripande allmännyttiga syftet med bolaget är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att bygga och förvalta bostäder och därmed få en bra balans och utbud på bostadsmarknaden, samt fungera som ett viktigt instrument för att uppnå kommunens bostadssociala mål.

Ägarnas ekonomiska mål och direktiv

Här är ett utdrag från några av punkterna i Östersundshems ägardirektiv. Längst ner på sidan hittar du ägardirektiven i fulltext.

En tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

Bolaget ska:

 • ha en uthyrningsverksamhet som motverkar diskriminering, främjar jämställdhet, mångfald och integration samt verkar för allas lika värde.
 • se till att huvudkontrakt innehåller krav på att underleverantörer ska uppfylla skyl-digheten att främja jämställdhet till exempel genom att begära att de ska ha en jämställdhetspolicy.
 • erbjuda boendeinflytande till hyresgästerna.
 • uppnå en överskottsgrad om 36 % per år.
 • ha en soliditet om lägst 40 %.
 • redovisa nyckeltalet direktavkastning.

En trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

Bolaget ska:

 • ha ett klimatanpassningsperspektiv i verksamheten och förebygga risker utifrån ett förändrat klimat med mer nederbörd och ökad temperatur.

Ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad

Bolaget ska:

 • Aktivt bidra till ökad inflyttning och ökad integration utifrån den efterfrågan i de orter som utpekas i kommunens översiktsplan.
 • aktivt verka för en god bostadsförsörjning i hela kommunen med särskild vikt vid att vara en del av landsbygdsutvecklingen.
 • agera så att det finns bostäder till studenterna vid Mittuniversitetet i Östersund så att kommunens bostadsgaranti uppfylls samt förmedla bostäder till gymnasieförbundets elever från andra kommuner i den mån det är möjligt.
 • särskilt uppmärksamma ungdomars situation på bostadsmarknaden
 • aktivt verka för att förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet så att det blir möjligt för äldre och funktionshindrade att bo kvar.
 • i samverkan med kommunen tillmötesgå de behov som uppstår på bostadsmarknaden kopplade till den demografiska utvecklingen med en ökad andel äldre i hela kommunen.
 • arbeta för att skapa trygga, tillgängliga och säkra miljöer i och kring bostäder.

Ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

Bolaget ska vara klimatneutral till år 2030, och bidra till att Östersunds kommun som geografiskt område är klimatpositiv till år 2040 genom att:

 • minska energianvändningen med 30% till 2030 jämfört med år 2007.
 • arbeta för cirkulära flöden som att erbjuda hållbara produkter och tjänster och ha en målsättning att alla inköp ska vara hållbara ur ett livscykelperspektiv.
 • vid ny- och ombyggnation uppfylla kraven motsvarande miljöbyggnad silver eller likvärdig certifiering i den mån det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt försvarbart.
 • vara en ledande aktör och samarbetspartner inom hållbar utveckling, såväl social som miljömässig och årligen redovisa genomförda åtgärder i en hållbarhetsredovisning.

En modern och attraktiv arbetsgivare

Bolaget ska:

 • vara en attraktiv arbetsgivare när det gäller jämställdhet, utveckling, hälsa och säkerhet och aktivt arbeta med social hållbarhet och inkludering.

För fullständigt ägardirektiv, klicka här (PDF).

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice