Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Ekonomi

Östersundshem AB är ett helägt dotter­bolag till Östersunds Rådhus AB, som i sin tur ägs av Östersunds kommun till 100 %. Östersundshem har ett 60-tal anställda och omsätter ungefär 270 mkr i årliga hyresintäkter. Bolaget har cirka 3 600 bostäder och 140 lokaler.

Bolaget ska, med beaktande av kommunens bostadspolitiska målsättningar och affärsmässiga principer, vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och förädla sitt bostadsinnehav genom nyproduktion, köp respektive försäljning av bostäder. Den aktiva rollen ska utövas inom de ramar som de ekonomiska målen och rikt-linjerna som detta ägardirektiv anger.

Här hittar du våra senaste årsredovisningar

 

Det övergripande allmännyttiga syftet med bolaget är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att bygga och förvalta bostäder och därmed få en bra balans och utbud på bostadsmarknaden, samt fungera som ett viktigt instrument för att uppnå kommunens bostadssociala mål.

Ägarnas ekonomiska mål och direktiv

Här är ett utdrag från några av punkterna i Östersundshems ägardirektiv. Längst ner på sidan hittar du ägardirektiven i fulltext.

En tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

Bolaget ska:

 • Ha en uthyrningsverksamhet som motverkar diskriminering, främjar jämställdhet, mångfald och integration samt verkar för allas lika värde.
 • Se till att huvudkontrakt innehåller krav på att underleverantörer ska uppfylla skyldigheten att främja jämställdhet till exempel genom att begära att de ska ha en jämställdhetspolicy.
 • Erbjuda boendeinflytande till hyresgästerna.
 • Uppnå en överskottsgrad om 36 % per år under åren 2021-2024.
 • Ha en soliditet om lägst 40 %.
 • Redovisa nyckeltalet direktavkastning.

En trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

Bolaget ska:

 • Ha ett klimatanpassningsperspektiv i verksamheten och förebygga risker utifrån ett förändrat klimat med mer nederbörd och ökad temperatur.
 • Arbeta för att skapa trygga, tillgängliga och säkra miljöer i och kring bostäder.
 • Aktivt verka för en god bostadsförsörjning i hela kommunen.

Ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad

Bolaget ska:

 • Aktivt bidra till ökad inflyttning och ökad integration utifrån den efterfrågan i de orter som utpekas i kommunens översiktsplan.
 • Agera så att det finns bostäder till studenterna vid Mittuniversitetet i Östersund så att kommunens bostadsgaranti uppfylls.
 • Särskilt uppmärksamma ungdomars situation på bostadsmarknaden
 • I den mån det är möjligt förmedla bostäder till gymnasieförbundets elever från andra kommuner.
 • Aktivt verka för att förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet så att det blir möjligt för äldre och funktionshindrade att bo kvar.

Medborgarna får stöd, vård- och omsorg och lever ett självständigt liv

Bolaget ska:

 • I samverkan med kommunen tillmötesgå de behov som uppstår på bostadsmarknaden kopplade till den demografiska utvecklingen med en ökad andel äldre i hela kommunen.
 • Hålla kommunen informerad om renoveringar, hyreshöjningar och andra åtgärder som kan komma att påverka hyreskontrakt som förmedlats genom kommunen.

Ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

Bolaget ska:

 • Öka andelen förnybar energi.
 • Minska energianvändningen med 30% till 2030 jämfört med år 2007.
 • Vid ny- och ombyggnation, i den mån det är möjligt, uppfylla kraven motsvarande miljöbyggnad silver eller likvärdig certifiering.
 • Genomföra åtgärder som bidrar till en cirkulär ekonomi.
 • Vara en ledande aktör och samarbetspartner inom hållbar utveckling, såväl social som miljömässig och årligen redovisa genomförda åtgärder i en hållbarhetsredovisning.

En modern och attraktiv arbetsgivare

Bolaget ska:

 • Vara en attraktiv arbetsgivare när det gäller jämställdhet, utveckling, hälsa och säkerhet.
 • Arbeta aktivt med social hållbarhet och inkludering.

För fullständigt ägardirektiv, klicka här (PDF).

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice