Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Ekonomi

Östersundshem AB är ett helägt dotter­bolag till Östersunds Rådhus AB, som i sin tur ägs av Östersunds kommun till 100 %. Östersundshem har ett 60-tal anställda och omsatte 2019 cirka 276 miljoner kronor. Bolaget har cirka 4 000 bostäder och 140 lokaler.

Östersundshem AB ska, med beaktande av kommunens bostadspolitiska målsättningar och affärsmässiga principer, vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och förädla sitt bostadsinnehav genom nyproduktion, köp respektive försäljning av bostäder. Bolaget är också ett viktigt instrument för att uppnå bostadssociala mål inom kommunen. 

Här hittar du vår senaste årsredovisning.

 

Ägarnas ekonomiska mål och direktiv

Här är en sammanfattning av Östersundshems ägardirektiv. Längst ner på sidan hittar du ägardirektiven i fulltext.

Ekonomiska mål

  • Bolaget bör ha en soliditet om lägst 20 procent (soliditet här definierat som synligt eget kapital i procent av balansomslut-ning vid årets utgång)
  • Bolaget bör ha en direktavkastning, dvs. driftnettot (nettoomsättning minus drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt/- fastighetsavgift) dividerat med bedömt marknadsvärde på fastighetsbeståndet som inom en femårsperiod 2020 motsvarar 5,5 procent (+/- 0,5 %).

Ägardirektiv

  • Bolaget ska i sin verksamhetsutövning följa viljeinriktningen i Östersunds kommuns miljöpolicy.
  • Bolagets verksamhetsutövning ska ske på sådant sätt att bolaget aktivt bidrar till att det av Östersunds kommun antagna tillväxtplanen/landsbygdsstrategin förverkligas utifrån den efterfrågan i dom orter som utpekas i översiktsplanen.
  • Bolaget har en viktig roll att agera så att det finns bostäder till studenterna vid Mittuniversitetet i Östersund så att kommunens bostadsgaranti uppfylls.
  • Bolaget ska, med beaktande av kommunens bostadspolitiska målsättningar och affärsmässiga principer, vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och förädla sitt bostadsinnehav genom nyproduktion, köp respektive försäljning av bostäder.
  • Bolaget ska även vara aktivt i frågan om fler bostäder för äldre. Ungdomarnas situation på bostadsmarknaden ska särskilt uppmärksammas.
  • Bolaget ska aktivt verka för att förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet så att det blir möjligt för bl a äldre och funktionshindrade att bo kvar.
  • Kommunens mål när det gäller ökad tillgänglighet ska vara styrande vid nyproduktion.

För fullständigt ägardirektiv, klicka här (PDF).

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice