Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Ekonomi

Östersundshem AB är ett helägt dotter­bolag till Östersunds Rådhus AB, som i sin tur ägs av Östersunds kommun till 100 %. Östersundshem har ett 60-tal anställda och omsatte 2020 cirka 302 miljoner kronor. Bolaget har cirka 4 000 bostäder och 140 lokaler.

Bolaget ska, med beaktande av kommunens bostadspolitiska målsättningar och affärsmässiga principer, vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och förädla sitt bostadsinnehav genom nyproduktion, köp respektive försäljning av bostäder. Den aktiva rollen ska utövas inom de ramar som de ekonomiska målen och rikt-linjerna som detta ägardirektiv anger.

Här hittar du vår senaste årsredovisning.

 

Ägarnas ekonomiska mål och direktiv

Här är ett utdrag från några av punkterna i Östersundshems ägardirektiv. Längst ner på sidan hittar du ägardirektiven i fulltext.

Ekonomiska mål

  • Bolaget ska uppnå en överskottsgrad om 36 % per år under åren 2021-2024. 37 % per år under åren 2025 - 2029, 38 % per år under åren 2030 - 2034. Överskottsgraden ska jämföras mot snittet vid Sveriges Allmännytta.
  • Bolaget ska redovisa nyckeltalet direktavkastning (faktiskt värde), i delårsrap-port per augusti samt i årsredovisning. I årsredovisning jämfört med snittet vid Sveriges Allmännytta. Bolagets direktavkastning = driftnettot (nettoomsättning minus drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt/- fastighetsavgift) dividerat med bedömt marknadsvärde på fastighetsbeståndet
  • Bolaget bör ha en soliditet om lägst 20 procent. 

Ägardirektiv

  • Bolaget ska, med beaktande av kommunens bostadspolitiska målsättningar och affärsmässiga principer, vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och förädla sitt bostadsinnehav genom nyproduktion, köp respektive försäljning av bostäder. 
  • Bolaget ska även vara aktivt i frågan om fler bostäder för äldre. Ungdomarnas situation på bostadsmarknaden ska särskilt uppmärksammas genom att förmedla elevboenden till gymnasieförbundets elever exklusive elever från Östersunds kommun.
  • Bolaget ska aktivt verka för att förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet så att det blir möjligt för bl a äldre och funktionshindrade att bo kvar. Kommunens mål när det gäller ökad tillgänglighet ska vara styrande vid nyproduktion.
  • Bolagets verksamhetsutövning ska ske på sådant sätt att bolaget aktivt bidrar till att det av Östersunds kommun antagna tillväxtplanen/landsbygdsstrategin förverkligas utifrån den efterfrågan i dom orter som utpekas i översiktsplanen.

För fullständigt ägardirektiv, klicka här (PDF).

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice