Ungdomsbostäder

Är du mellan 18 och 26 år kan du söka våra ungdomsbostäder. De är mindre lägenheter med låg hyra som är till för att unga lättare ska komma in på bostadsmarknaden.

Hur söker jag ungdomsbostad?

För att söka måste du vara registrerad i vår bostadskö, precis som med våra övriga bostäder erbjuds bostaden till den sökande som har mest köpoäng.

Du hittar lediga lägenheter på vårt bostadstorg för ungdomsbostäder. Finns det inga publicerade har vi i inga lediga just nu.

Vem kan söka?

Ungdomsbostaden är tänkt som en första bostad, du får inte haft något eget boende innan utan du ska flytta direkt från barndomshemmet eller motsvarande.

 • Sökande ska vara folkbokförd i länet för att få ett erbjudande
 • Sökande ska inte vara/ - eller blivit antagen som elev vid Mittuniversitetet (då dessa faller under studentlägenhet)
 • Övriga villkor ska vara uppfyllda såsom anställning, inkomst och så vidare som går under uthyrningspolicy.

Hela vår uthyrningspolicy hittar du längre ner på sidan. 

Var finns ungdomsbostäderna?

I nuläget hittar du våra ungdomsbostäder i kvarteret Solberg i centrala Östersund. Lägenheterna är ettor med kokvrå eller kokskåp och storleken ligger på mellan 20,5 och 30 kvadratmeter. Flera av lägenheterna ligger i samma hus som vårt bonusboendekoncept, vilket innebär att dina grannar är min 60 år fyllda och förutsätter en lugn och trygg boendemiljö.

Vad händer med min kötid?

För att du i framtiden ska ha en bra möjlighet att flytta vidare till ett annat boende behåller du den kötid som du samlat ihop innan du fick ungdomsbostaden. Men för att du ska fortsätta behålla kötiden måste du regelbundet logga in på Mina sidor - minst en gång på en tolvmånadersperiod. På så vis fortsätter du att samla kötid även under tiden du bor i ungdomsbostaden.

Rätt kund till rätt bostad är grundtanken i Östersundshems uthyrning. Med hänsyn till företaget och befintliga hyresgästers bästa, fäster vi stor vikt vid valet av ny hyresgäst.

Via hemsidan www.ostersundshem.se sker merparten av Östersundshems förmedling av lediga lägenheter. Erbjudande av bostäder bygger på att det är den bostadssökande själv som skall ta initiativ, och sköta sökandet. Erbjudande på en lägenhet kan man få först när man har fyllt 18 år. Ungdom kan dock göra en kundanmälan från att de är fyllda 16 år.
All uthyrning sker med stöd av regler och villkor i hyresavtal och allmänna regelverk.

Bostadskön

Ett konto (även kallad ”sökprofil”) i Östersundshems kundsystem, är personligt och får därför endast administreras av den vars personuppgifter har registrerats, eller av den för vilken den sökande lagligen svarar (exempelvis vårdnadshavare, förmyndare eller god man). Annan användning – via tredje man, tredje part eller tjänst för registrering, administrering eller upprätthållande av aktivitet i bostadskön – är ej tillåtet.

Östersundshems bostadskö är avgiftsfri, men kräver att man via hemsidan minst en gång per 364 dagar loggar in på Mina sidor för att visa att kontot fortfarande är aktivt. Efter 365 dagar utan inloggning nollställs köpoängen och återställs ej. Kontot är då avaktiverat och kommer vid fortsatt inaktivitet att slutligen tas bort ur systemet.

Östersundshem skickar ingen automatiserad påminnelse om att hålla kontot aktivt, varken före eller efter att 365 dagar har passerat. Kunden har ett eget ansvar att visa intresse för att vara kvar i bostadskön, samt att hålla kontot uppdaterat med aktuella personuppgifter.

Ansamlad kötid (köpoäng) kan ej överlåtas till annan part, ej heller inom familjen.

Prioritetsordning vid erbjudande av lägenheter:

 1. Förturer. En referensgrupp beslutar om förtur, i gruppen ingår vd samt boendesociala sektionen.
 2. Lägenheter som förmedlas till Östersund kommuns enligt ägardirektiv eller andra tecknade samarbetsavtal med Östersunds kommun.
 3. Internkö för respektive område.
 4. Intresseanmälningar – Bostadstorget.
 5. Intresseanmälningar – Bostad Direkt.

Den bostadssökande kan (vid erbjudande) låna nyckel och själv titta på lägenheten, eller bestämma tid med den avflyttande hyresgästen för ett besök. Även visningar med personal från Östersundshem sker.

Förtur kan ges i enstaka fall, av framför allt starka sociala eller medicinska skäl, främst till personer som redan bor hos oss. Bedömningen görs av vd samt boendesociala sektionen.

Alla personer som flyttar till/bor i en lägenhet inom Östersundshems bestånd skall vara folkbokförd på lägenhetens adress. Folkbokföringsbegreppet säger att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Folkbokföringsbegreppet gäller även gruppen studenter.

Undantag från folkbokföringsbegreppet görs för små enheter som uthyrs till gymnasieungdomar där föräldrar är kontraktspart.

Vid avhysningar och dödsfall blir uppsägningstiden kort. Dödsbon ges en månads uppsägningstid. Vi publicerar lägenheterna till uthyrning efter godkänd besiktning.

Riktlinjer för uthyrning

För att vårt samarbete ska fungera smidigt gäller följande för den som vill bli hyresgäst hos Östersundshem.

Våra krav på en blivande hyresgäst:

 • Personen ska vara 18 år. Vid gymnasiestudier, se förklarande stycke.
 • Personen måste ha en inkomst/rimlig ekonomisk situation för att kunna klara att betala hyran för den lägenhet som sökts.
 • Personen får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar eller störningsanmärkningar.
 • Personen får inte ha några hyresskulder eller andra skulder till Östersundshem eller andra bostadsbolag.
 • Personen måste ha goda referenser från eventuella tidigare hyresvärdar.

Med inkomst, menar vi:

Lön av anställning, pension, företagarinkomst, a-kassa eller likvärdigt; studielån, studiebidrag, inkomst av kapital, av Östersunds kommun styrkt försörjningsstöd, föräldrapenning, bostadsbidrag, underhållsbidrag eller inackorderingstillägg.

Med rimlig ekonomisk situation, menar vi:

En hushållsekonomi där de totala nettoinkomsterna räcker till både hyran och övriga skäliga kostnader enligt Konsumentverkets riktlinjer. Om kraven på inkomst inte uppfylls kan personen ändå bli hyresgäst hos oss om vi bedömer att godkänd borgen kan accepteras.

Med allvarliga betalningsanmärkningar, menar vi:

Alla skulder som har att göra med hyresförhållanden är att betrakta som allvarliga.
Övriga skulder bedöms i det enskilda fallet. Har den sökande någon form av betalningsanmärkning måste personen kunna påvisa ett aktivt arbete med att lösa skulden. Har personen en skuld till Östersundshem måste denna betalas innan ett hyresavtal kan skrivas.

Med goda referenser, menar vi:

Om en tidigare hyresvärd anser att den sökande varit en dålig hyresbetalare, stört andra hyresgäster eller misskött tidigare lägenheter, har personen inte goda referenser. Även när en sökande vill flytta inom Östersundshems bestånd ställer vi det krav att personen ska ha skött sina hyresbetalningar och inte ha några anmärkningar som hyresgäst.

Gymnasiestudier, personer ej fyllda 18 år

Personer ej fyllda 18 år har i vissa fall möjlighet att få tillgång till en ”vanlig” lägenhet hos Östersundshem. Förutsättningen är att den ena föräldern eller bägge vårdnadshavare står som kontraktspart, samt att ungdomen/nyttjaren är studerande vid gymnasieskola inom Östersunds kommungräns och vid tiden för ansökan är folkbokförd utanför Östersunds kommun.

När ungdomen/nyttjaren har uppnått myndighetsålder, samt varit stadigvarande bosatt i lägenheten i minst två år, har nyttjaren möjlighet att överta kontraktet efter avslutade studier.

Kundbedömning

Östersundshem har en helhetssyn på kunden och hushållets förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt hyresavtalet. Det går inte att fastställa exakta regler och riktlinjer för bedömning av alla situationer. Därför är det viktigt med såväl en helhetssyn som ett gott personligt omdöme och ansvar i uthyrningsarbetet. Den nya kunden bedöms utifrån ett antal kriterier, exempelvis hyresnivå och inkomst, betalningsmoral och referenser från tidigare hyresvärd.

Inför varje uthyrning görs alltid en personkontroll där information om betalningsförmåga analyseras. Informationen inhämtas från ett kreditupplysningsföretag. Kontroll skall även göras för att säkerställa att kunden ej har skuld till Östersundshem eller misskött tidigare boende. Bor kunden hos Östersundshem kontrolleras även att hyresinbetalningarna fungerat på ett tillfredsställande sätt, samt att inga störningar förekommit.

Om den tilltänkta hyresgästen ej har några referenser från tidigare boende kan denne erhålla ett tidsbestämt kontrakt, på sex månader, detta gäller framförallt unga personer som kommer direkt hemifrån. Borgen används för att täcka upp betalningsförmågan hos den sökande, dock kan inte en borgensman täcka upp en alltför låg inkomst.

När två personer gör en gemensam ansökan om lägenhet görs en individuell prövning av respektive person. Blir beslutet att bägge personerna godkänns, lämnas bifall till ansökan. I de fall där enbart den ena personen godkänns, lämnas däremot avslag till ansökan. Detta avslag genererar dock enbart ett Nej-svar likvärdigt med svaret på ett ordinarie lägenhetserbjudande, inte en omgående avregistrering ur bostadskön.

Vid ett lägenhetserbjudande räknas ett uteblivet svar från den sökande som ett Nej-svar.
Nollställning av köpoäng sker vid ett tredje Nej-svar.

Östersundshem förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst, samt att utan förvarning neka en uthyrning, även när alla listade grundkriterier är uppfyllda. Ett sådant avslag kan till exempel inträffa vid misstanke om brottsligt uppsåt, risk för störning av allmän ordning i bostadsområdet, eller att antalet boende i hushållet väntas överskrida vad som anses lämpligt i relation till lägenhetens storlek.

Erbjudanden till styrelse, vd och anställda

Ingen ska kunna godkänna eller erbjuda lägenheter till sig själv. Erbjudande av lägenheter till styrelse, vd och anställda sker på samma villkor som för andra bostadssökande. En blivande hyresgäst som är anställd av Östersundshem, eller ingår i dess styrelse, godkänns av vd så länge erbjudandet inte är riktat till vd:n själv. Om erbjudandet är riktat till vd ska styrelsens ordförande eller vice ordförande godkänna avtalet.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Kundservice

Längre svarstider – felanmäl bara akuta fel

På grund av hög smittspridning har vi just nu lägre bemanning än vanligt och måste prioritera arbetsuppgifter.

Läs mer

Östersundshem

Hyresförhandlingar för 2022 inledda

Östersundshem och Hyresgästföreningen har nu haft ett första möte och påbörjat förhandlingarna för nästa års hyror.

Läs mer

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice