Förtur

Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller på grund av mycket svåra omständigheter är i akut behov av annat boende kan ansöka om förtur till en bostad.

Östersundshem handlägger inkomna förtursansökningar enligt gällande policy och avser främst personer redan boende hos oss. Förtur till en lägenhet kan ges till den som av medicinska skäl, sociala behov eller på grund av mycket svåra omständigheter är i akut behov av ett annat boende. Förtur beviljas endast om den sökande saknar möjlighet att själv tillgodose behovet på annat sätt. Har den sökande exempelvis tillräcklig kötid i bostadskön eller ekonomiska möjligheter att själv köpa en bostad beviljas inte förtur. Den sökande ska även ha svenskt personnummer och uppfylla kraven på att kunna bo på egen hand i en hyresfastighet. Om det finns oreglerade hyresskulder, andra boenderelaterade skulder eller om goda boendereferenser av annan anledning inte kan lämnas kan det inte anses att kravet på att kunna bo på egen hand är uppfyllt och förtur kan därför ej beviljas.

Förtursförmedlingen är avgiftsfri och du har alltid rätt att få din ansökan prövad.

Den som inte bor i Östersunds kommun

Personer som inte är folkbokförda i Östersunds kommun måste ha mycket starka sociala skäl för att söka förtur hos Östersundshem och inte kunna bo kvar i sin hemkommun eller flytta till en annan kommun. Det ska vara styrkt att behovet av bostad i Östersunds kommun beror på att det är omöjligt, olämpligt eller farligt att bo någon annanstans än i Östersunds kommun.

Ansökan och intyg

Ansökan skall göras på en särskild blankett, se nedan. Skälen till förtur måste styrkas med intyg från någon som i sin yrkesverksamhet väl känner till den sökandes situation och som kan redogöra för hur en viss typ av bostad kan förbättra situationen för den sökande. Det är inte skäl till förtur vid exempelvis trångboddhet, störande grannar, separationer, bostadslös med eller utan barn, vantrivsel eller höga hyror. Den som erbjuds förtur ska vara beredd att ta en bostad omgående. I annat fall upphör förturen, likaså om den sökande inte svarar på erbjudandet. Den sökande har ingen förtur till särskilda områden, om behov kan lösas på annat sätt. För att ett bifall till förtur ska kunna begränsas till att undanta bostad i visst område, måste det framgå att det är direkt olämpligt för den sökande att bosätta sig i det området.

Beslut

Bedömningen görs av en referensgrupp bestående av vd samt boendesociala sektionen. Styrelsen kommer två gånger per år att göra stickprovskontroll för att säkerställa hanteringen av förtursärendena.

Skriftligt beslut skickas till den sökande efter handläggningen. Beslut om förtur grundas på en bedömning av de förhållanden som gäller vid beslutstillfället. Om Östersundshem får kännedom om att de förhållanden som föranledde beviljad förtur förändras kan bifallsbeslut ändras. Innan en lägenhet erbjuds till dig som sökande gör Östersundshem en sedvanlig kredit- och referenskontroll. Uppgifterna som den sökande lämnar i ansökan kommer att databehandlas.

Östersundshem har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag alternativt via Kronofogden, och inhämta all den information som vi anser oss behöva/pröva ansökan om lägenhet.

Blanketten för ansökan om förtur hittar du här.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice