Försäljning av slakteritomten

Drönarbild slakteriet.jpg

Under hösten 2019 har det förts diskussioner mellan Östersunds kommun och Östersundshem AB om att kommunen föreslås köpa Styckmästaren 2, i dagligt tal kallat ”Slakteritomten” belägen intill skidstadion. En tomt som i dagsläget ägs av Östersundshem.

-  Vi tror mycket på detta projekt som visat på en stor potential för bostäder i ett attraktivt läge i staden, säger Bengt Gryckdal, mark-och exploateringschef vid Östersunds kommun.

Den föreslagna försäljningen är ett led i att renodla Östersundshems verksamhet. Bedömningen är att det är bättre om kommunen tar över hela exploateringen och bekostar detaljplan, bygger ut nödvändig infrastruktur som gator, vatten och avlopp – för att sedan markanvisa och sälja byggrätter. Ett så stort och långsiktigt projekt kräver ekonomiska resurser och en stor organisation, där Östersunds kommun kan bidra på ett liknande sätt som i processen för Storsjö Strand.

- Exploateringen av Styckmästaren föregås av en omfattande planprocess, och den mest lämpliga parten att driva det här arbetet är kommunen. För oss blir det därför en rent strategisk marköverlåtelse – som i förlängningen frigör tid för vår kärnverksamhet, säger Kenneth Karlsson, vd på Östersundshem.

Den redan utförda strukturplanen för Styckmästaren visar på goda möjligheter för bostadsbyggande i detta attraktiva stadsläge. Området närmast skidstadion har dock utmaningar när det kommer till ljus- och bullerstörningar som måste hanteras för att kunna bygga den mängd bostäder som strukturplanen visar på.

- Vi ser gärna att Östersundshem är med och bygger bostäder när väl detaljplanen sedan är klar, säger Bengt Gryckdal, mark-och exploateringschef vid Östersunds kommun.

 

Tillbaka