Flytta in/ut

När du flyttar finns det en del praktiska saker som du behöver ta hand om. Det handlar om allt ifrån folkbokföring och nycklar till flyttstädning och besiktning.

När du flyttar in

Första vardagen i månaden får du tillgång till din nya bostad. Vid inflyttning måste du enligt lag folkbokföra dig på adressen, det är även viktigt att teckna en hemförsäkring. Information om inflyttning.

När du flyttar ut

Generellt är uppsägningstiden tre månader. Information om uppsägning av lägenhet.

I samband med att du flyttar ut måste du boka besiktning och flyttstäda.  

Rätt kund till rätt bostad är grundtanken i vår uthyrning. Det innebär att vi, med hänsyn till företaget och befintliga hyresgästers bästa, fäster stor vikt vid valet av ny hyresgäst.

Inga köavgifter tas ut.

Erbjudande av bostäder bygger på att det är den bostadssökande själv som skall ta initiativ, och sköta sökandet.

Östersundshem informerar om lediga lägenheter på olika marknadsplatser. Den bostadssökande kan låna nyckel och själv titta på lägenheter, eller bestämma tid med den avflyttande hyresgästen om det finns en sådan och besöka denne. Även visningar med personal från Östersundshem sker.

Prioritetsordning vid erbjudande av lägenheter:

 • Förturer, referensgrupp beslutar om förturer, i gruppen ingår hyreschef samt boendesociala sektionen.
 • Lägenheter som förmedlas till integrationsservice i enlighet med erhållna ägardirektiv.
 • Lägenheter som förmedlas enligt samarbetsavtal med socialnämnden/Östersunds kommun
 • Internkö för respektive område
 • Intresseanmälningar/Bostadstorget
 • Bostad Direkt

Vid avhysningar och dödsfall blir uppsägningstiden ofta väldigt kort.
Även dessa lägenheter läggs ut på marknadsplats Bostads Torget. (För Östersundshems del kan detta innebära hyresförluster.)

Erbjudande till styrelse, VD och anställda:

Ingen ska kunna godkänna eller erbjuda lägenheter till sig själv. Erbjudande av lägenheter till styrelse, VD och anställda sker på samma villkor som för andra bostadssökande. En blivande hyresgäst som är anställd godkänns av VD så länge erbjudandet inte är riktat till denne. . Om så är fallet ska Ordförande eller vice Ordförande godkänna avtalet.

Förtur kan ges i enstaka fall, av framför allt starka sociala skäl och/eller medicinska skäl främst till personer som redan bor hos oss. Bedömningen görs av hyreschef samt boendesociala sektionen.

Alla personer som flyttar till/bor i en lägenhet inom Östersundshems bestånd skall vara folkbokförd på lägenhetens adress. Folkbokföringsbegreppet säger att du ska vara folkbokförd där du är bosatt.

Undantag från folkbokföringsbegreppet görs för små enheter som uthyrs till gymnasieungdomar där föräldrar är kontraktspart. Folkbokföringsbegreppet gäller även gruppen studenter.

Personer ej fyllda 18 år har i vissa fall möjlighet att få tillgång till en ”vanlig” lägenhet hos Östersundshem. Förutsättningen för detta är att: den ena föräldern eller bägge föräldrarna/vårdnadshavare står som kontraktspart samt att ungdomen/nyttjaren är gymnasiestuderande vid gymnasieskolor i Östersund med omnejd och är bosatt utanför Östersunds Kommun.

är ungdomen/nyttjaren har uppnått myndighetsålder samt varit stadigvarande bosatt i lägenheten i minst 2 år, så har/ges nyttjaren möjlighet att överta kontraktet efter avslutade studier.

Erbjudande på en lägenhet kan man få först när man har fyllt 18 år.

Ungdom kan dock göra en kundanmälan från att de är fyllda 16 år.

Kötid kan ej överlåtas mellan föräldrar – barn. Kundanmälan är personlig.

Riktlinjer för uthyrning

För att vårt samarbete ska fungera smidigt gäller följande för dig som hyresgäst hos Östersundshem.

Våra krav på dig som vill bli vår hyresgäst:

 • Du ska vara 18 år
 • Bostadssökande kan anmäla intresse på en lägenhet efter fyllda 18 år
 • Du måste ha en *inkomst/rimlig ekonomisk situation för att kunna klara hyran för den lägenhet du är intresserad av.
 • Du får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar eller störningsanmärkningar.
 • Du får inte heller ha några hyresskulder eller andra skulder till Östersundshem AB
 • Du måste ha goda referenser från eventuella tidigare hyresvärdar

* Med din inkomst menar vi:
Lön av anställning, pension, företagarinkomst, a-kassa eller likvärdigt, studielån, studiebidrag, inkomst av kapital, av Östersunds kommun styrkt försörjningsstöd, föräldrapenning, bostadsbidrag, underhållsbidrag och inackorderingstillägg.

Med rimlig ekonomisk situation menar vi:
Du bör ha en hushållsekonomi där de totala nettoinkomsterna räcker till både hyran och övriga skäliga kostnader enligt konsumentverkets riktlinjer, Om kraven på inkomst inte uppfylls kan du ändå bli hyresgäst hos oss om vi bedömer att godkänd borgen kan accepteras.

Med allvarliga betalningsanmärkningar menar vi:
Alla skulder som har med hyresförhållanden att göra betraktas som allvarliga.
Övriga skulder bedöms i det enskilda fallet. Har du någon form av betalningsanmärkning måste du kunna visa att du aktivt arbetar med att lösa skulden. Har du skuld till Östersundshem AB måste du betala den innan du kan få en lägenhet.

Med goda referenser menar vi:
Om din tidigare hyresvärd anser att du varit en dålig hyresbetalare, stört andra hyresgäster eller misskött tidigare lägenheter, har du inte goda referenser

Även när en person flyttar inom Östersundshem AB ställer vi de kraven att han/hon ska ha skött sina hyresbetalningar och inte ha några anmärkningar som hyresgäst.

Kundbedömning

Östersundshem AB har en helhetssyn på kunden och hushållets förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt hyresavtalet. Det går inte att fastställa exakta regler och riktlinjer för bedömning av alla situationer. Därför är det viktigt med såväl en helhetssyn som ett gott personligt omdöme och ansvar i uthyrningsarbetet. Den nya kunden bedöms utifrån ett antal kriterier, exempelvis hyresnivå och inkomst, betalningsmoral och referenser från tidigare hyresvärd.

Före varje uthyrning görs alltid en personkontroll där information om betalningsförmågan analyseras. Informationen inhämtas från ett kreditupplysningsföretag. Kontroll skall även göras för att säkerställa att kunden ej har skuld till Östersundshem AB och/eller misskött tidigare boende.

Bor kunden hos Östersundshem AB kontrolleras även att hyresinbetalningarna fungerat på ett tillfredsställande sätt samt att inga störningar förekommit.

När två personer gör en gemensam ansökan om lägenhet görs en individuell prövning av respektive person. Blir beslutet att bägge personerna godkänns lämnas bifall till ansökan. I de fall där enbart den ena personen godkänns lämnas avslag till ansökan. Dock måste alltid den huvudsökande ingå i hyresförhållandet, det är ju den personen som stått i bostadskön. Detta avslag genererar dock enbart ett ”nej-tack”, och inte en omgående avregistrering ur bostadskön. Avregistrering ur bostadskön sker vid det tredje ”nej:et”.
Ett uteblivet svar vid ett erbjudande räknas också som ett nej tack.

Östersundshem AB förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst till sina lägenheter.

Om den tilltänkta hyresgästen ej har några referenser från tidigare boende kan denne erhålla ett tidsbestämt kontrakt, på 3 mån, detta gäller framförallt unga personer som kommer direkt hemifrån. Borgen används för att täcka upp betalningsförmågan hos den sökande, dock kan inte en borgensman täcka upp en alltför låg inkomst.

KUNDFORUM – FRÅGA OSS!

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Kundservice

Längre väntetid i vår kundservice

Just nu är det många som ringer vår kundservice. Det innebär att du kan får vänta lite längre i kö än vanligt.

Läs mer

Kundservice

Välkommen som student till Östersund

Ska du flytta in i en studentlägenhet? Just nu tar vi bara emot bokade besök, så kom ihåg att boka tid när du ska hämta dina nycklar.

Läs mer

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice