Visa undermeny

Förtur

Till dig som söker förtur till bostad
Östersundshem handlägger inkomna förtursansökningar enligt gällande policy och avser främst personer redan boende hos Östersundshem. Förtur till en lägenhet kan ges till den som har starka sociala behov av en bostad eller som på grund av mycket svåra omständigheter är i akut behov av ändrade bostadsförhållanden och som inte har möjlighet att lösa detta behov på annat sätt. Den sökande skall även ha svenskt personnummer och uppfylla kraven på att kunna bo på egen hand i en hyresfastighet. Förtur beviljas inte för garage, bilplatser eller carport. Förtursförmedlingen är avgiftsfri och du har alltid rätt att få din ansökan prövad.

Den som inte bor i Östersunds kommun
Personer som inte är folkbokförda i Östersunds kommun måste ha mycket starka sociala skäl för att söka förtur hos Östersundshem och inte kunna bo kvar i sin hemkommun eller flytta till en annan kommun. Det ska vara omöjligt, olämpligt eller direkt farligt att bo någon annanstans än i Östersunds kommun.

Ansökan och intyg
Ansökan skall göras på en särskild blankett, se nedan. Skälen till förtur måste styrkas med intyg från någon som i sin yrkesverksamhet väl känner till den sökandes behov av bostad. Det är inte skäl till förtur vid exempelvis trångboddhet, störande grannar, separationer, bostadslös med eller utan barn, vantrivsel eller höga hyror. Om den sökanden tackar nej till två erbjudanden om bostad upphör förturen, liksom om man inte svarar på erbjudandet. Kunden har ingen förtur till särskilda områden, om behov kan lösas på annat sätt.

Beslut
Bedömningen görs av en referensgrupp bestående av Sektionschef samt föredragande Boendehandläggare. Styrelsen kommer att en gång per år göra stickprovskontroll för att säkerställa hanteringen av förtursärendena.

Skriftligt beslut skickas till den sökande efter handläggningen. Innan en lägenhet erbjuds till dig som sökande gör Östersundshem en sedvanlig kreditkontroll/referenskontroll. Ovanstående uppgifter kommer att databehandlas. Nuvarande hyresvärd kommer att kontaktas angående hyresbetalningar och eventuella störningar.

Östersundshem har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag alternativt via Kronofogden, och inhämta all den information, som vi anser oss behöva/pröva ansökan om lägenhet.

Blanketten hittar du här