Visa undermeny

Sponsringspolicy

Sponsring är ett frivilligt affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster och förutsätter konkreta motprestationer från den andra parten (den sponsrade), till exempel exponering av sponsorns logotyp, företagsnamn och/eller tjänster samt delaktighet i sponsorns hållbarhetsarbete. Sponsring är ett affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för båda parter.

Syfte och mål

Sponsring ska för Östersundshem vara ett strategiskt verktyg för att skapa trivsel och trygghet i våra bostadsområden och för att stärka varumärket Östersundshem. Våra samarbeten ska också bidra till kommunens tillväxtmål genom att göra Östersund till en mer attraktiv kommun att bo i.

Östersundshem är också angelägna om att skapa mervärden – i synnerhet för våra hyresgäster, såväl socialt som kulturellt – men även för kommunens invånare i allmänhet. Därmed bidrar Östersundshem till ökat kvarboende och attraherande av nya hyresgäster.

Strategi

Utgångspunkten är att de föreningar, verksamheter eller evenemang som vi sponsrar ska ha en anknytning till Östersundshems bostadsområden, berör många av Östersundshems hyresgäster och/eller bidrar till kommunens utveckling.

Föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet, både flickor och pojkar då jämställd-hetsperspektivet är viktigt, och som har ett upptagningsområde bland Östersundshems hyresgäster, och som aktivt gagnar Östersundshems trygghetsarbete prioriteras. Den totala sponsringen ska ha ett jämställdhetsperspektiv som ska omfatta både utövare och åskådare.

All sponsring ska stödja Östersundshems affär och integreras och samordnas med övriga kommunikations- och marknadsaktiviteter. Sponsringssamarbeten ska bidra till att bygga upp och förstärka bilden av Östersundshem och samtidigt aktivt tar det sociala ansvar som följer på att vara ett kommunalt bostadsbolag.

Östersundshems affärsidé och övergripande mål styr val av sponsringsprojekt. Vi ska satsa på ett begränsat antal projekt och prioriterar långsiktiga samarbeten.

Inriktning

Investeringar i sponsorsamarbeten indelas i tre huvudsakliga sektorer;

  • Sociala projekt/verksamheter
  • Kulturella projekt/verksamheter
  • Idrott och Fritid

Det är av största vikt att våra investeringar når det breda intressena i samhället, samtidigt som vi även ska kunna profilera vårt varumärke genom elit- och högkvalitativa kulturella och sociala satsningar. Vi vill nå våra nuvarande kunder samt även kommande kundgrupper och skapa en totalt sett positiv och varm attityd till Östersundshem.

Varje sponsringsansökan bedöms utifrån ett antal frågeställningar som exempelvis samhällsnytta, målgrupp, värderingar, jämställdhet och marknadsföringsvärde för Östersundshem.

Affärsmässighet

Sponsringen ska innebära ett ömsesidigt, aktivt engagemang från båda parter. Vi ger inga rena bidrag.

Sponsringen ska ha en klar marknadsföringseffekt som uppfyller sponsringsbeloppet och innebär tydliga och relevanta erbjudanden för våra hyresgäster, eller i vissa fall möjliggöra samarbete inom Innanförskapsakademin där samarbetet ger direkt effekt för deltagarna i programmet. Det innebär samarbetsformer utöver reklamplats. Sponsringen kan även komma att resultera i ett samarbete inom Östersundshems sociala insats Innanförskapsakademin, där den sponsrade kan erbjuda till exempel praktikplatser, studiebesök eller riktade aktiviteter till insatsens målgrupp.

  • Östersundshem ska bara delta i aktiviteter som är trovärdiga och seriösa
  • Ansökan om sponsring ska ske skriftligt
  • Alla förfrågningar om sponsring ska besvaras
  • Sponsringsaktiviteter ska ske på ett öppet sätt och tåla granskning.

Vi ska vara affärsmässiga i våra relationer till våra samarbetsavtal och samarbeten ska baseras på skriftliga avtal där bla tidpunkter för utbetalning samt metoder för utvärdering skall regleras.

Om den sponsrade parten eller dess medlemmar eller annan närstående aktör agerat på ett sätt som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt och detta agerande kan förknippas med Östersundshem äger Östersundshem rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Avgränsningar

Östersundshem sponsrar inte:

  • Kontroversiella projekt som kan verka stötande för hyresgäster, medarbetare eller övriga intressenter.
  • Politiska eller religiösa organisationer eller företeelser som kan antas ha en politisk eller religiös ståndpunkt.
  • Sponsringen får max uppgå till 2 miljoner per år varav max 20 % får gå till ett specifikt engagemang. Vid högre belopp än 20 % är det ett ärende för styrelsen.

Mål, tidplan och utvärdering

Mål och tidplan ska finnas för samtliga sponsringssamarbeten och samtliga sponsringssamarbeten ska följas upp regelbundet under löpande avtalstid.

Fastställd av styrelsen, dat. 2007-12-20, § 173/07
Reviderad av styrelsen, dat. 2011-08-24, § 75/11
Reviderad av styrelsen, dat. 2012-10-30, § 100/12
Reviderad av styrelsen, dat. 2013-05-23, § 52/13
Reviderad av styrelsen, dat. 2014-04-09, § 26/14
Reviderad av styrelsen, dat. 2014-05-21, § 33/14
Reviderad av styrelsen, dat. 2014-12-11, § 97/14
Reviderad av styrelsen, dat. 2016-05-24, § 37/16
Reviderad av styrelsen, dat 2017-06-01, § 31/17
Reviderad av styrelsen, dat. 2018-08-28 § 90/18