Visa undermeny

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Östersundshem

Östersundshem skall genom att effektivt utnyttja material och resurser värna om jordens tillgångar och förebygga förorening av miljön. Vi skall ständigt förbättra vårt miljöarbete.
Våra hyresgäster skall erbjudas ett miljöanpassat boende med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Miljöengagemanget skall bygga på ett samspel mellan hyresgäster, leverantörer, konsulter, entreprenörer och Östersundshems personal.

Östersundshems miljöarbete skall grunda sig på följande punkter:

  • Vi skall genom att tillvarata personalens kompetens och genom fortsatt utbildning öka engagemanget och förståelsen för miljöarbetet.
  • Vi skall i det dagliga arbetet vid utbyten av maskiner, material m.m. använda energisnåla och miljöanpassade alternativ.
  • Vi skall ta hänsyn till miljön vid upphandlingar och investeringar genom att ställa miljökrav på entreprenörer och leverantörer.
  • Vi skall genom att effektivisera vår hantering av elektricitet, värme och vatten minska förbrukningarna i våra fastigheter.
  • Vi skall erbjuda våra hyresgäster möjlighet till källsortering av sopor och även informera om hur de kan minska sin miljöpåverkan.
  • Vi skall utföra en miljöinventering i befintlig bebyggelse för att kunna erbjuda våra hyresgäster ett miljödeklarerat boende.
  • Vi skall kontinuerligt göra uppföljningar av vårt miljöarbete för att på så sätt förbättra och utveckla det.
  • Vi skall införa ett miljöledningssystem i företaget för att förbättra vårt miljöarbete och dess uppföljning.
  • Vi skall följa de lagar och förordningar som omfattar vår verksamhet med avseende på miljön.

Fastställd av styrelsen, dat. 2000-11-27, § 136/00
Reviderad av styrelsen, dat. 2004-12-20, § 184/04
Reviderad av styrelsen, dat. 2014-12-11, § 97/14
Fastställd av styrelsen, dat. 2015-05-28 § 57/15
Reviderad av styrelsen, dat. 2018-08-28 § 90/18