Visa undermeny

Ägardirektiv

Ägarnas ekonomiska mål och direktiv

Ekonomiska mål

  • Bolaget ska ha en soliditet på lägst 20 % (soliditeten definieras som synligt eget kapital i procent av balansomslutningen vid årets utgång).
  • Bolaget bör ha en direktavkastning, dvs. driftnettot (nettoomsättning minus drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt/- fastighetsavgift) dividerat med bedömt marknadsvärde på fastighetsbeståndet som inom en femårsperiod(2020) motsvarar 5,5 procent (+/- 0,5 %). Inom en tioårsperiod(2025) ska nivån motsvara 7,0 procent (+/- 1,0 %).

Ägardirektiv

  • Bolaget ska i sin verksamhetsutövning följa viljeinriktningen i Östersunds kommuns miljöpolicy.
  • Bolaget verksamhetsutövning ska ske på sådant sätt att bolaget aktivt bidrar till att Östersunds kommuns antagna tillväxtprogram förverkligas, vilket främst ska ske genom nyproduktion.
  • Bolaget ska verka och agera så att det finns studentbostäder för studerande vid Mittuniversitetet i Östersund så att kommunens bostadsgaranti uppfylls.
  • Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och förädla sitt bostadsinnehav genom nyproduktion, köp respektive försäljning av bostäder och kan med beaktande av affärsmässiga principer producera annat än hyresbostäder.
  • Bolaget ska vara aktivt i frågan om fler seniorbostäder och ungdomarnas situation på bostadsmarknaden ska särskilt uppmärksammas.
  • Bolaget ska aktivt verka för att förbättra tillgängligheten i bostadsbeståndet så att det blir möjligt för äldre och funktionshindrade att bo kvar.
  • Östersunds kommuns mål när det gäller ökad tillgänglighet skall vara styrande vid nyproduktion.

För fullständigt ägardirektiv, klicka här (PDF).