Visa undermeny

Ekonomi

Östersundshem AB är ett helägt dotter­bolag till Östersunds Rådhus AB, som i sin tur ägs av Östersunds kommun till 100 %.

Ladda gärna ned årsredovisningar från tidigare år, så får du en bra inblick i både verksamhetens utveckling och ekonomiska fakta.

RESULTATRÄKNING, Mkr 2015 2014 2013 2012 2011
Intäkter
Bostäder, netto 320 305 296 289 281
Övrigt, netto 6 8 4 5 10
Summa intäkter 326 313 300 294 291
Kostnader
Driftskostnader -145 -151 -149 -143 -132
Underhåll -30 -60 -52 -56 -76
Fastighetsskatt -7 -6 -7 -8 -7
Av- och nedskrivningar -54 -52 -53 -35 -36
Summa Fastighetskostnader -236 -269 -261 -242 -251
Bruttoresultat 90 44 39 52 40
Central administration -14 -9 -6 -5 0
Finansiella kostnader netto -13 -16 -21 -23 -25
Koncernbidrag -33 -20 -27 -18 -14
Bokslutsdispositioner och skatt -30 1 1 -6 -1
Summa kostnader -326 -313 -314 -294 -291
Årets resultat 0 0 -14 0 0

 

BALANSRÄKNING, Mkr 2015 2014 2013 2012 2011
Likvida medel 0 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 86 9 34 27 23
Fastigheter 1 387 1 242 1 268 1 319 1 353
Övriga anläggningstillgångar 308 327 72 9 8
Summa tillgångar 1 781 1 578 1 374 1 355 1 384
Räntefria skulder 59 84 49 41 48
Räntebärande skulder 1 115 915 765 765 805
Bokslutsdispositioner 28 22 18 15 10
Eget kapital 579 557 542 534 521
Summa skulder och eget kapital 1 781 1 578 1 374 1 355 1 384

 

NYCKELTAL 2015 2014 2013 2012 2011
Soliditet, % 33,8 36,3 40,5 40,3 38,2
Räntabilitet på eget kapital, % 10,8 3,3 2,3 4,5 3,0
Direktavkastning på fastighetsvärde, % 4,9 3,4 3,3 3,1 -
Direktavkastning på bokfört värde, % 11,0 7,7 7,1 6,2 5,9
Driftnetto, kr/kvm (BOA + LOA) 420 281 270 241 222
Medelhyra bostäder, kr/kvm (BOA) 874 863 838 819 803
Belåningsgrad bokfört värde, % 80,0 73,3 59,9 57,6 59,1
Belåningsgrad taxeringsvärde, % 54,4 45,8 38,4 38,9 41,9
Belåningsgrad marknadsvärde, % 37,3 22,1 27,2 29,0 -
Marknadsvärde, mkr 2973 2839 2790 2625 -

Definitioner

Soliditet
Synligt eget kapital i procent av balansomslutningen.

Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital.

Direktavkastning
Driftnetto i procent av fastigheternas genomsnittliga bokförda värde.

Driftnetto
Årets intäkter och kostnader dividerat med genomsnittlig total yta, exklusive bilplatser.

Medelhyra bostäder
Bostäder exklusive student- och gruppbostäder samt sjukhem.

Belåningsgrad
Fastighetslån i förhållande till bokfört värde eller taxeringsvärde för fastigheter.