Visa undermeny

Ekonomi

Östersundshem AB är ett helägt dotter­bolag till Östersunds Rådhus AB, som i sin tur ägs av Östersunds kommun till 100 %.

Här kan du ladda ner den senaste årsredovisningen samt tidigare, ett bra sätt att få en inblick i både verksamhetens utveckling och ekonomiska fakta.

RESULTATRÄKNING, Mkr 2017 2016 2015 2014 2013
Intäkter
Bostäder, netto 219 271 320 305 296
Övrigt, netto 10 19 6 8 4
Summa intäkter 229 290 326 313 300
Kostnader
Driftskostnader -122 -135 -145 -151 -149
Underhåll -23 -27 -30 -60 -52
Fastighetsskatt -5 -6 -7 -6 -7
Av- och nedskrivningar -40 -35 -54 -52 -53
Summa Fastighetskostnader -190 -203 -236 -269 -261
Bruttoresultat 39 87 90 44 39
Central administration -11 -14 -14 -9 -6
Resultat för andelar i koncernen 39 687 0 0 0
Finansiella kostnader netto -3 -9 -13 -16 -21
Koncernbidrag -39 -70 -33 -20 -27
Bokslutsdispositioner och skatt 2 8 -30 1 1
Summa kostnader -202 -399 -326 -313 -314
Årets resultat 27 689 0 0 -14

 

BALANSRÄKNING, Mkr 2017 2016 2015 2014 2013
Likvida medel 0 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 241 1001 86 9 34
Fastigheter 973 1 007 1 387 1 242 1 268
Övriga anläggningstillgångar 857 135 308 327 72
Summa tillgångar 2 071 2 143 1 781 1 578 1 374
Räntefria skulder 65 290 59 84 49
Räntebärande skulder 625 515 1 115 915 765
Bokslutsdispositioner 16 17 28 22 18
Avsättningar 0 0 0 0 0
Eget kapital 1 365 1 321 579 557 542
Summa skulder och eget kapital 2 071 2 143 1 781 1 578 1 374

 

NYCKELTAL 2017 2016 2015 2014 2013
Soliditet, % 66,5 62,3 33,8 36,3 40,5
Räntabilitet på eget kapital, % 4,7 77,5 10,8 3,3 2,3
Direktavkastning på fastighetsvärde, % 3,9 4,9 5,0 3,4 3,4
Direktavkastning på bokfört värde, % 8,0 10,2 11,0 7,7 7,1
Driftnetto, kr/kvm (BOA + LOA) 358 432 420 281 270
Medelhyra bostäder, kr/kvm (BOA) 906 898 874 863 838
Belåningsgrad bokfört värde, % 64,2 51,1 80,0 73,3 59,9
Belåningsgrad taxeringsvärde, % 43,1 35,5 54,4 45,8 38,4
Belåningsgrad marknadsvärde, % 29,6 26,3 37,3 32,1 27,2
Marknadsvärde, mkr 2 113 1 961 2 973 2 839 2 790

Definitioner

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital.

Direktavkastning på fastighetsvärde
Driftnetto i procent av fastigheternas genomsnittliga fastighetsvärde.

Direktavkastning på bokfört värde
Driftnetto i procent av fastigheternas genomsnittliga bokförda värde.

Driftnetto
Årets intäkter och kostnader dividerat med genomsnittlig total yta, exklusive bilplatser.

Medelhyra bostäder
Bostäder exklusive student- och gruppbostäder samt sjukhem.

Belåningsgrad
Fastighetslån i förhållande till bokfört värde, taxeringsvärde respektive fastighetsvärde.