Visa undermeny

Ekonomi

Östersundshem AB är ett helägt dotter­bolag till Östersunds Rådhus AB, som i sin tur ägs av Östersunds kommun till 100 %.

Här kan du ladda ner den senaste årsredovisningen samt tidigare, ett bra sätt att få en inblick i både verksamhetens utveckling och ekonomiska fakta.

RESULTATRÄKNING, Mkr 2016 2015 2014 2013 2012
Intäkter
Bostäder, netto 271 320 305 296 289
Övrigt, netto 19 6 8 4 5
Summa intäkter 290 326 313 300 294
Kostnader
Driftskostnader -135 -145 -151 -149 -143
Underhåll -27 -30 -60 -52 -56
Fastighetsskatt -6 -7 -6 -7 -8
Av- och nedskrivningar -35 -54 -52 -53 -35
Summa Fastighetskostnader -203 -236 -269 -261 -242
Bruttoresultat 87 90 44 39 52
Central administration -14 -14 -9 -6 -5
Resultat för andelar i koncernen 687 0 0 0 0
Finansiella kostnader netto -9 -13 -16 -21 -23
Koncernbidrag -70 -33 -20 -27 -18
Bokslutsdispositioner och skatt 8 -30 1 1 -6
Summa kostnader 399 -326 -313 -314 -294
Årets resultat 689 0 0 -14 0

 

BALANSRÄKNING, Mkr 2016 2015 2014 2013 2012
Likvida medel 0 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 1 001 86 9 34 27
Fastigheter 1 001 1 387 1 242 1 268 1 319
Övriga anläggningstillgångar 135 308 327 72 9
Summa tillgångar 2 143 1 781 1 578 1 374 1 355
Räntefria skulder 290 59 84 49 41
Räntebärande skulder 515 1 115 915 765 765
Bokslutsdispositioner 17 28 22 18 15
Avsättningar 0 0 0 0 0
Eget kapital 1 321 579 557 542 534
Summa skulder och eget kapital 2 143 1 781 1 578 1 374 1 355

 

NYCKELTAL 2016 2015 2014 2013 2012
Soliditet, % 62,3 33,8 36,3 40,5 40,3
Räntabilitet på eget kapital, % 77,5 10,8 3,3 2,3 4,5
Direktavkastning på fastighetsvärde, % 4,9 5,0 3,4 3,3 3,1
Direktavkastning på bokfört värde, % 10,2 11,0 7,7 7,1 6,2
Driftnetto, kr/kvm (BOA + LOA) 420 281 270 241 222
Medelhyra bostäder, kr/kvm (BOA) 898 874 863 838 819
Belåningsgrad bokfört värde, % 51,1 80,0 73,3 59,9 57,6
Belåningsgrad taxeringsvärde, % 35,5 54,4 45,8 38,4 38,9
Belåningsgrad marknadsvärde, % 26,3 37,3 22,1 27,2 29,0
Marknadsvärde, mkr 1 961 2 973 2 839 2 790 2 625

Definitioner

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital.

Direktavkastning på fastighetsvärde
Driftnetto i procent av fastigheternas genomsnittliga fastighetsvärde visas för år 2013-2016. För år 2012 visas driftnetto i procent av fastighetsvärdet.

Direktavkastning på bokfört värde
Driftnetto i procent av fastigheternas genomsnittliga bokförda värde.

Driftnetto
Årets intäkter och kostnader dividerat med genomsnittlig total yta, exklusive bilplatser.

Medelhyra bostäder
Bostäder exklusive student- och gruppbostäder samt sjukhem.

Belåningsgrad
Fastighetslån i förhållande till bokfört värde, taxeringsvärde respektive fastighetsvärde.