Visa undermeny

Ekonomi

Östersundshem AB är ett helägt dotter­bolag till Östersunds Rådhus AB, som i sin tur ägs av Östersunds kommun till 100 %.

Här kan du ladda ner den senaste årsredovisningen samt tidigare, ett bra sätt att få en inblick i både verksamhetens utveckling och ekonomiska fakta.

RESULTATRÄKNING, Mkr 2018 2017 2016 2015 2014
Intäkter
Bostäder, netto 216 219 271 320 305
Övrigt, netto 18 10 19 6 8
Summa intäkter 234 229 290 326 313
Kostnader
Driftskostnader -139 -122 -135 -145 -151
Underhåll -28 -23 -27 -30 -60
Fastighetsskatt -5 -5 -6 -7 -6
Summa Fastighetskostnader -222 -190 -203 -236 -269
Bruttoresultat 12 39 87 90 44
Central administration -16 -11 -14 -14 -9
Resultat för andelar i koncernen 0 39 687 0 0
Finansiella kostnader netto -2 -3 -9 -13 -16
Koncernbidrag -8 -39 -70 -33 -20
Bokslutsdispositioner och skatt 2 2 8 -30 1
Summa kostnader -246 -202 399 -326 -313
Årets resultat -12 27 689 0 0

 

BALANSRÄKNING, Mkr 2018 2017 2016 2015 2014
Likvida medel 0 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 52 241 1001 86 9
Fastigheter 950 973 1 007 1 387 1 242
Övriga anläggningstillgångar 1072 857 135 308 327
Summa tillgångar 2 074 2 071 2 143 1 781 1 578
Räntefria skulder 177 65 290 59 84
Räntebärande skulder 520 625 515 1 115 915
Bokslutsdispositioner 16 16 17 28 22
Avsättningar 0 0 0 0 0
Eget kapital 1 361 1 365 1 321 579 557
Summa skulder och eget kapital 2 074 2 071 2 143 1 781 1 578

 

NYCKELTAL 2018 2017 2016 2015 2014
Soliditet, % 66,2 66,5 62,3 33,8 36,3
Räntabilitet på eget kapital, % -0,4 4,7 77,5 10,8 3,3
Direktavkastning på fastighetsvärde, % 2,5 3,9 4,9 5,0 3,4
Direktavkastning på bokfört värde, % 6,5 8,0 10,2 11,0 7,7
Driftnetto, kr/kvm (BOA + LOA) 230 358 432 420 281
Medelhyra bostäder, kr/kvm (BOA) 917 906 898 874 863
Belåningsgrad bokfört värde, % 54,7 64,2 51,1 80,0 73,3
Belåningsgrad taxeringsvärde, % 35,5 43,1 35,5 54,4 45,8
Belåningsgrad fastighetssvärde, % 26,1 29,6 26,3 37,3 32,1
Marknadsvärde, mkr 1 993 2 113 1 961 2 973 2 839

Definitioner

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital.

Direktavkastning på fastighetsvärde
Driftnetto i procent av fastigheternas genomsnittliga fastighetsvärde.

Direktavkastning på bokfört värde
Driftnetto i procent av fastigheternas genomsnittliga bokförda värde.

Driftnetto
Årets intäkter och kostnader dividerat med genomsnittlig total yta, exklusive bilplatser.

Medelhyra bostäder
Bostäder exklusive student- och gruppbostäder samt sjukhem.

Belåningsgrad
Fastighetslån i förhållande till bokfört värde, taxeringsvärde respektive fastighetsvärde.

Överskottsgrad
Driftnetto i procent av hyresintäkterna.